back to home dude

Kỵ sĩ

Kỵ sĩ

về Kỵ sĩ

Hãy tạo nên tổ hợp của nhiều hơn ba tấm khiên. Nếu bạn tạo nên đủ số tổ hợp, bạn sẽ qua được màn chơi tiếp theo.