back to home dude

Kỳ quan bị ẩn giấu

Kỳ quan bị ẩn giấu

về Kỳ quan bị ẩn giấu

Giúp chú cua đến được chiếc rương. Dọn tất cả những viên gạch trên đường đi. Hãy chú ý thời gian.