back to home dude

Kung Fu tấn công

Kung Fu tấn công

Về Kung Fu tấn công

Bạn thấy mình bị lạc trong tháp Goblin xanh nhầy nhụa. Thu thập tất cả các loại vũ khí trên đường đến tự do!