back to home dude

K.U.L.I: Kill Until the Last Infected

K.U.L.I: Kill Until the Last Infected

về K.U.L.I: Kill Until the Last Infected

Thây ma tấn công! Chúng tấn công bất kỳ ai mà chúng thấy. May mắn thay là bạn ở đây để cứu những người còn sống sót. Tìm kiếm con người và đừng để lũ thây ma bắt được bạn. Thực hiện những mệnh lệnh mà bạn nhận được trong trò chơi, nhưng đừng thả vũ khí của bạn. Bạn có thể cứu được bao nhiêu người?