back to home dude

Kris Mahjong

Kris Mahjong

Về Kris Mahjong

Nối hai hình giống nhau trong trò chơi Mahjong này. Hãy chú ý, mỗt viên gạch cần có một phía không bị dính với viên gạch khác. Hãy làm tất cả những viên gạch biến mất!