back to home dude

Knight of the Day

Knight of the Day

Về Knight of the Day

Kỹ sĩ của bạn chỉ sống nhờ vào ma thuật. Hãy kết hợp ba hoặc nhiều những thuốc thành một chuỗi để đảm bảo sự sống cho kỵ sĩ của bạn. Với những chuỗi này, bạn có thể nâng cấp khả năng tấn công, sức khỏe và sức mạnh của anh ấy bằng việc tiếp tục tạo các chuỗi. Bạn có thể đồng hành trên suốt chặng đường cùng với kỵ sĩ của bạn không?