back to home dude

King's Game 2: Warlocks

King's Game 2: Warlocks

về King's Game 2: Warlocks

Bắn chết tất cả những kẻ thù với khẩu súng của bạn trước khi những đồng minh của bạn bị giết! Sử dụng những viên đạn với những tác dụng khác nhau! Bạn có thể đạt được tất cả những thành tựu đặc biệt không?