back to home dude

King Kong Puzzle

King Kong Puzzle

Về King Kong Puzzle

mở tất cả những viên gạch bằng cách dời những khối hình lên đó. Bạn phải mở tất cả những viên gạch xám và mở ra bức tranh để chuyển sang cấp độ kế tiếp. Bạn sẽ thua nếu bạn để cho những hình khối không dùng đến chạm vào đầu lâu. Thợ lấp và đập sẽ giúp bạn mở ra những viên khó nhất ngay đoạn cuối.