back to home dude

Kiểm Tra Bộ Nhớ Ngắn Hạn

Kiểm Tra Bộ Nhớ Ngắn Hạn

Về Kiểm Tra Bộ Nhớ Ngắn Hạn

Luật chơi rất đơn giản. Bạn được cho xem một vài món đồ. Hãy ghi nhớ chúng. Nhấn OK. Món đồ nào bạn đã được nhìn thấy? Bạn có thể nhớ được tất cả chúng không?