back to home dude

Kiếm thần

Kiếm thần

Về Kiếm thần

Trên đường đi bạn sẽ gặp những kẻ thù. Hãy tiêu diệt chúng bằng cây kiếm thần của bạn.