back to home dude

Kích thước không hoàn thiện

Kích thước không  hoàn thiện

về Kích thước không hoàn thiện

Thực hiện theo cách của bạn thông qua kích cỡ thiếu sót này và cố gắng thu thập càng nhiều trái tim càng tốt! Chuyển đổi thành các dạng và sử dụng kỹ thuật khác nhau, như trồng cây hoặc ném giáo!