back to home dude

Kỉ băng hà 2 - phá vỡ những tảng băng

Kỉ băng hà 2 - phá vỡ những tảng băng

về Kỉ băng hà 2 - phá vỡ những tảng băng

Hãy phá vỡ những khối băng để giải thoát cho những người bạn. Những khối băng Scratch cầm có thể phá huỷ những khối băng cùng màu bằng cách thả chúng lên hoặc thả cạnh những khối băng đó.