back to home dude

Kỉ băng hà - bong bóng rắc rối

Kỉ băng hà - bong bóng rắc rối

về Kỉ băng hà - bong bóng rắc rối

Hãy cố gắng lên cao nhất có thể. Dùng những quả đấu để lên cao hơn và cố gắng không chạm vào 2 bên vách và đụng phải những thứ khác.