back to home dude

Khuôn Mặt Giận Dữ

Khuôn Mặt Giận Dữ

về Khuôn Mặt Giận Dữ

Đặt mặt cười lớn lên trên những mặt cười nhỏ hơn. Lưu điểm của bạn sau khi kết thúc trò chơi.