back to home dude

Khách sạn Luna

Khách sạn Luna

về Khách sạn Luna

Những người bạn của bạn có một bất ngờ cho bạn ở phòng 202. Hãy tìm chìa khoá tới phòng bằng những đồ vật bạn thấy.