back to home dude

Khách sạn Gala

Khách sạn Gala

về Khách sạn Gala

Bạn làm lễ tân ở một khách sạn. Công việc chính của bạn là trả lời điện thoại, sau đó hãy chắc chắn rằng bạn gửi những nhân viên đang sẵn sàng đến các phòng tương ứng. Bạn có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ một cách thành công?