back to home dude

Ketslug

Ketslug

về Ketslug

Hãy làm sao cho Ketslug và người bạn người máy cua anh ta quay trở về trong mỗi cấp độ. Chuyển đổi giữa 2 nhân vật, và sử dụng người máy để Ketslug nhảy cao hơn!