back to home dude

Kết nối thú vật

Kết nối thú vật

Về Kết nối thú vật

Hãy chọn 2 viên gạch giống nhau và kết hợp chúng lại thành một đường thẳng không quá 3 gốc cạnh.