back to home dude

Kết nối 1001

Kết nối 1001

về Kết nối 1001

Hãy nhấp vào những viên gạch giống nhau để làm cho chúng biến mất. Những viên gạch này có thể kết nối từ bất kỳ khoảng cách nào miễn sao không quá 2 lượt kết nối. Bạn chỉ có thể kết nối những viên gạch có thể từ ít nhất nằm cùng bên