back to home dude

Kết bộ trái cây

Kết bộ trái cây

về Kết bộ trái cây

Hãy kết hợp ít nhất 3 hình trai cây giống nhau để làm những miếng gỗ biến mất.