back to home dude

Kẹo kem

Kẹo kem

về Kẹo kem

Chộp những que kem và thả chúng vào theo đúng dòng. Sắp xếp những bộ kem giống nhau để làm cho chúng biến mất. Không thả bất kỳ cái nào!