back to home dude

Kéo Giấy Đá

Kéo Giấy Đá

về Kéo Giấy Đá

Chọn giữa kéo, giấy, đá và cố gắng chiến thắng máy tính. Đá thắng kéo, kéo thắng giấy, và giấy thắng đá.