back to home dude

Kẹo dẻo nhảy

Kẹo dẻo nhảy

về Kẹo dẻo nhảy

Nhấp chọn một nhân vật để nó nhảy lên và bắt đom đóm. Mỗi nhân vật chỉ nhảy được ở một độ cao cố định.