back to home dude

Kẹo dẻo Gấu

Kẹo dẻo Gấu

Về Kẹo dẻo Gấu

Hãy ăn tất cả những chú gấu kẹo dẻo! Loại bỏ những chú gấu cùng màu để tiếp tục sang màn chơi kế tiếp!