back to home dude

Kẻ tiến hoá

Kẻ tiến hoá

về Kẻ tiến hoá

Hãy tiến hoá từ khỉ thành người. Bạn có thể dùng các vật dụng để giúp đỡ.