back to home dude

Kẻ Nắm Người Ngoài Hành Tinh

Kẻ Nắm Người Ngoài Hành Tinh

về Kẻ Nắm Người Ngoài Hành Tinh

Nắm lấy những tên người ngoài hành tinh, nhưng hãy cẩn thận những mảnh vụn!