back to home dude

Kẻ hủy diệt 2

Kẻ hủy diệt 2

Về Kẻ hủy diệt 2

Hãy biến thành một bệnh truyền nhiễm và sử dụng kho súng đạn vũ khí để tiêu diệt loài người. Sử dụng chất truyền nhiễm, những con ma khác nhau cũng như lựu đạn, mìn và những thứ khác.