back to home dude

Kẻ bảo vệ 1

Kẻ bảo vệ 1

về Kẻ bảo vệ 1

Hãy chắc chắn rằng kẻ thù không đến được lối ra. Đặt binh sĩ tại các địa điểm chiến lược.