back to home dude

Kẻ bắn tỉa 3

Kẻ bắn tỉa 3

về Kẻ bắn tỉa 3

Bạn an toàn ở trên toà nhà cao tầng. Hãy bắn tất cả kẻ thù.