back to home dude

Kẻ bắn phân cực

Kẻ bắn phân cực

về Kẻ bắn phân cực

Hãy hoàn tất những cấp độ này bằng cách chọn chiều phân cực vào đúng thời điểm.