back to home dude

KBG Săn bán

KBG Săn bán

về KBG Săn bán

Lái xe trên xa lộ, tránh những chiếc xe khác và tấn công KGB! Tiêu hủy họ! Lưu điểm bằng cách nhấp vào nút gửi điểm sau khi bạn hoàn tất trò chơi.