back to home dude

KBG Săn Bắn

KBG Săn Bắn

Về KBG Săn Bắn

Lái xe trên xa lộ, tránh những chiếc xe khác và tấn công KGB! Tiêu hủy họ! Lưu điểm bằng cách nhấp vào nút gửi điểm sau khi bạn hoàn tất trò chơi.