back to home dude

Katawa Shoujo Lite

Katawa Shoujo Lite

về Katawa Shoujo Lite

Chạy trốn khỏi những con ma từ trong quá khứ và đánh những kẻ thù cũ của bạn