back to home dude

Kart Fighter

Kart Fighter

Về Kart Fighter

Đua chiếc Kart của bạn và bạn sẽ nhìn thấy những nơi thích thú trên thế giới. Nâng cấp Kart và thực hiện những trò biểu diễn.