back to home dude

Kane the Ninja

Kane the Ninja

Về Kane the Ninja

Cố gắng để cứu công chúa! Lưu điểm số của bạn bằng cách nhấn Submit Điểm sau khi kết thúc trò chơi.