back to home dude

Kaban Sprint

Kaban Sprint

Về Kaban Sprint

Thu thập các lá cờ, nhưng tránh các đối tượng khác. Cố gắng để hoàn thành tất cả 25 các cấp độ.