back to home dude

Jump'It 2: Dockyard Run

Jump'It 2: Dockyard Run

về Jump'It 2: Dockyard Run

chạy hết tốc độ ngang qua những tòa nhà khác nhau và nhảy lên đúng lúc! Khi bạn tiếp tục di chuyển càng nhanh, bạn sẽ ghi điểm càng cao!