back to home dude

Jul's Getaway

Jul's Getaway

về Jul's Getaway

Jul là một ngươi hành tinh thân thiện, người đã bị chiếm giữ bằng đồ chơi trong cửa hàng đồ chơi. Hãy giúp anh ta tẩu thoát và trở về nhà.