back to home dude

Johnny Upgrade

Johnny Upgrade

về Johnny Upgrade

Tất cả thuộc về nâng cấp! tập hợp những đồng tiền vàng để tăng thêm thời gian trong trò chơi, tốc độ, khả năng nhảy và đạt được nhiều càng nhiều những đồng tiền cho đến khi bạn đạt đến cấp độ trùm người máy.