back to home dude

Jinn Dash

Jinn Dash

Về Jinn Dash

Tấm thảm bay là thứ duy nhất chắn giữa quả bóng và mặt đất. Di chuyển tấm thảm để quả bóng có thể nảy và phá hủy những viên gạch. Chỗ gạch vỡ sẽ xuất hiện tiền vàng, chúng có thể giúp bạn. Khi bạn để phá hủy hết tất cả những viên gạch, bạn có thể sang màn chơi kế tiếp. Hãy cẩn thận, vì mạng sống của bạn có thể mất đi trước khi bạn nhận ra!