back to home dude

Jerry ăn trộm phômai

Jerry ăn trộm phômai

Về Jerry ăn trộm phômai

Jerry rất thèm ăn phômai, vì thể Jerry quyết định cướp phômai của Tom. Nhưng Tom sẽ không để vậy. Bạn sẽ đóng vai Jerry rồi đi cướp phômai và cố gắng chạy an toàn tới nhà