back to home dude

Jenga 2

Jenga 2

Về Jenga 2

Lấy các khổi từ dưới đáy hoặc giữa chồng và đặt chúng lên đỉnh.