back to home dude

Jack Russell

Jack Russell

về Jack Russell

Vẽ đường để chú chó có thể đến được với chủ của nó. Lưu điểm số của bạn bằng cách nhấn Submit Score sau khi kết thúc trò chơi.