back to home dude

Island Tribe 2

Island Tribe 2

về Island Tribe 2

tập hợp những vật liệu, di chuyển những chướng ngại vật và sửa chữa những vật hư hại. Khi bạn hoàn thành đúng giờ, bạn có thể tiếp tục trò chơi.