back to home dude

Iromeku

Iromeku

về Iromeku

Bạn sẽ chơi trò này với những màu sắc! Đặt những khối vuông nhỏ trong những khối hình lớn hơn và tiếp tục trộn màu lại cùng nhau cho đến khi bạn đạt đến đích. Bạn có thể hoàn thành bao nhiêu cấp độ nào?