back to home dude

iR Robot

iR Robot

Về iR Robot

Những con người máy này phải tẩu thoát khỏi kẻ thù hủy diệt. Và họ vẫn chưa an toàn, bạn hãy bảo vệ chính mình chống đối lại những người máy đang tấn công.