back to home dude

Intrusion 2

Intrusion 2

Về Intrusion 2

hãy tìm đường thoát khỏi thế giới tuyết. Cảnh giác với những cuộc tấn công bất ngờ từ kẻ thù và nhớ kiểm tra mỗi thùng với những món đồ và vũ khí.