back to home dude

Interactive Buddy

Interactive Buddy

về Interactive Buddy

Sử dụng những vật khác nhau để tra tấn anh bạn này! Bạn làm anh ta càng đau, thì bạn sẽ được càng nhiều tiền! Với số tiền nhận được hãy dùng để mua vũ khí mới và đồ vật khác!