back to home dude

Insane Orb

Insane Orb

Về Insane Orb

Có một vài cái mới trong phiên bản mới của Pong! Đốt quả bóng của bạn để đẩy thêm và cố gắng né tránh các trường lực! Bạn có thể đánh bại đối thủ của bạn không nào?