back to home dude

Impale 2

Impale 2

về Impale 2

Hãy bắn những con ma này đến những quả cầu gai. Khi tất cả những qủa cầu gai này đã đầy, bạn có thể chuyển sang cấp độ kế tiếp.