back to home dude

Imminent II Resilience

Imminent II Resilience

Về Imminent II Resilience

Hãy bắn nhiều kẻ thù nhất có thể. Ghi điểm bằng cách nhấn Nộp điểm sau khi kết thúc trò chơi.